ยินดีต้อนรับสู่บล็อกการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำรับครู

คำอธิบายรายวิชา


หัวข้อเนื้อหาประจำหน่วย
              หน่วยการเรียนที่ 1 ประกอบด้วยเนื้อหาที่มีหัวข้อ  ดังต่อไปนี้
  1.       กำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  2.       ประวัติโดยย่อของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  3.       ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  4.       เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
  5.       กระแสโลกาภิวัฒน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  6.       บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อสังคม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
         เมื่อจบหน่วยการเรียนนี้นักศึกษาควรจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถ  ดังต่อไปนี้
  1.       อธิบายกำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
  2.       เล่าประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างย่อๆ ได้
  3.       บอกความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
  4.       ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
  5.       อธิบายถึงกระแสโลกาภิวัฒน์ของเทคโนโลยีและสารสนเทศได้
  6.       ยกตัวอย่างบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
          ในหน่วยการเรียนนี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง จึงใช้กิจกรรมการเรียนการสอน  ดังนี้


  1.       การบรรยายประกอบสื่อ
  2.       การอภิปราย
  3.       การตอบคำถาม
  4.       การทำแบบฝึกหัด
  5.       การศึกษาค้นคว้าและทำรายงาน
การวัดและการประเมินผล


         วิธีวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนนี้มี  ดังนี้
1.       การสังเกตความสนใจ
2.       การซักถามความเข้าใจ
3.       การศึกษาค้นคว้า
4.       การตรวจผลงานที่มอบหมาย
5.       การทำแบบฝึกหัดท้ายบท
6.       การสอบกลางภาคเรียน
7.       การสอบปลายภาคเรียน

->  ความหมายของเทคโนโลยี
->  ความหมายของสารสนเทศ
->  ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
->  ความหมายของ ระบบ (System)
->  ความหมายของการสื่อสาร/การสื่อควาหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น